БГ военните с цел за увеличаване на бюджета за отбрана до 2% от БВП

Българските въоръжени сили вече само частично са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това констатира Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 година, който правителството днес одобри и предложи на НС да го разгледа и приеме. Затрудненията са свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и състоянието на остарялото въоръжение и бойна техника, се отчита в документа. И още – въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав, проблемът с недостатъчния брой военнослужещи се задълбочава, като вече достига 20% от щатния състав.

Докладът очертава необходимостта от приемане на спешни и комплексни мерки, свързани с реализирането на политика за устойчиво кариерно развитие на хората в отбраната, търсене на възможности за повишаване на възнагражденията на военнослужещите, на тяхното социално положение и издигане престижа на военната професия.

Спомнават се  ключовите решения по модернизацията – дадения ход на инвестиционните проекти за закупуване на нов тип боен самолет за ВВС и два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС – по които се говори за пристъпване към реализация.

Освен тези цели, през 2017-та първостепенна задача на ръководството на Министерството на отбраната следва да бъде преодоляване на системното недофинансиране на системата и увеличаване на бюджета за отбрана до 2% от БВП.

You may also like...