Забулването на изповядващите исляма жени в арабския свят – в книга на българска изследователка

„Ислямът и забулването на жените в арабския свят“ от д-р Галина Евстатиева излезе на книжния пазар у нас под знака на Издателство Изток-Запад. Авторката застъпва тезата, че ислямското було в съвременната епоха носи множество смислови значения и в своя анализ взема предвид религиозните смисли, културните кодове, общественополитическите промени и не на последно място – полифонията от начините на възприемането му от самите жени. Това е книга, насочена не само към тесни специалисти в областта на арабистиката и ислямознанието, но и към по-широка читателска аудитория, интересуваща се от историята, религията и културата на близкоизточните общества. Тя би могла да послужи на преподаватели и студенти от хуманитарните и социалните науки, които изучават различни въпроси от области като културология, социална антропология, етнография, история, политология, религиознание, теология, джендърни изследвания.

isliamЗабулването е разгледано в исторически, културен и ислямски религиозен контекст, като е направен и филологически анализ на някои ключови понятия.  Въз основа на нормативните ислямски извори и традиция, както и върху примера на арабския свят, изследването анализира основополагащите ислямски доктринални принципи, регламентиращи забулването. Заедно с предложения анализ на ключови класически постановки авторката се спира върху настъпилите през последното столетие трансформации в характера на забулването – не само като социална практика, богословска и идеологическа аргументация, но и като теоретическо осмисляне и съперничещи си интелектуални позиции.

Д-р Галина Евстатиева е завършила арабистика в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е главен асистент по арабска култура в катедра „Арабистика и семитология“ при Софийския университет. Преподава различни дисциплини, свързани с изучаването на обществото, културата и изкуството на арабския свят. Водила е лекционния курс „Ислямско изкуство“ в Националната художествена академия, София. Автор е на монографията „Арабското стихознание“ (2011). Член е на Европейския съюз на арабистите и ислямоведите (Union Européenne d’Arabisants et Islamisants – UEAI). Провеждала е изследователска работа и е участвала в различни международни академични форуми в Ливан, Египет, Турция, Гърция, Унгария, Испания, Германия, Холандия, Италия и САЩ.

You may also like...