Започва изграждането на оптична инфраструктура по проекта за бърз интернет в България

netwarsПървите договори по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България подписа Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) с консорциумите „Броудбанд България“ и Консорциум „ССВ-ТСВ 2015“. Договорите са по обществена поръчка  за проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп у нас чрез играждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура.

Консорциум „Броудбанд България“, в който влизат „Телелинк“ ЕАД и „Мармет“ ООД, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Северна България, за нуждите на ИА ЕСМИС, която е бенефициент по проекта. Общата стойност на поръчката е 11 815 683 лв., без ДДС.

Консорциум “ССВ-ТСВ 2015”, в който водещ партньор е ДП „Съобщително строителство и възстановяване“, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Стойността на поръчката е 10 672 352 лв., без ДДС. Гаранционните срокове и по двата договора са 10 години, за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, 8 години за оптичната кабелна мрежа и съоръжения към тях и 5 години за доставеното и монтирано оборудване.

Оптичните кабелни трасета в Южна и Северна България трябва да са готови до 24.09.2014 година. След това Изпълнителна агенция ЕСМИС ще организира търг за избор на оператор на мрежата, който да поддържа и администрира готовата оптична кабелна инфраструктура.

Условията за избор на оператор са определени от Европейската комисия и включват изискването изградената инфраструктура да се използва както от държавни институции, така и от частни компании, които да имат равен достъп до нея. Договорът за администрирането и поддръжката й ще бъде за период от 13 години.

You may also like...