Административните услуги по Закона за хазарта ще може да се изпълняват по електронен път

computer_handsМинистерският съвет направи промени в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Част от тях са свързани с измененията в Закона, които влязоха в сила в началото на годината. В тази връзка от тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от вида игра, тъй като тя вече е законово определена.  Чрез промените в тарифата са въведени и мерки от програмата на правителството за намаляване на административната тежест върху бизнеса. Те осигуряват възможност на гражданите и организациите да заявяват предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги като електронни услуги. Предвидени са по-ниски такси за потвърждаване извършването на инвестициите, издаване на удостоверение и дубликат на удостоверение за издаден лиценз, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ, при заявяване на услугата по електронен път. Целта е да се намали броят на документите на хартиен носител при организиране работния процес на администрацията, рационализиране съхраняването на документите и намаляване на административната тежест чрез намаляване на държавната такса.

Друга част от мерките са предложени поради констатираното несъответствие между заложените в тарифата размери на таксите, събирани за сходни административни услуги. Така таксата в производството по подадено искане за извършване на промени в лиценз при преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне е променена в съответствие с таксата, която се събира в производството по утвърждаване на промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър и промени на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие.

източник: пресцентър МС

You may also like...