Подписани са всички договори с лечебни заведения по методиката за субсидиране

bolni4ni_002За първи път през тази година Министерството на здравеопазването ще субсидира общински болници, които предоставят консултации и изследвания на пациентите от филиалите на спешните центрове в страната. Чрез Методиката за 2013-та се осигурява заплащане на дейностите за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, за болниците, които имат разкрити спешни отделения. 

Субсидии се отпускат и за осигуряване на лекарствени продукти за пациенти с вродени коагулопатии, като към тях през тази година се добавят и лекарствени продукти за парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“, за чието лечение до този момент не беше осигурено финансиране.

За първи път се финансира и трудотерапията в центровете за психично здраве и психиатричните болници, като част от процеса на психосоциална рехабилитация и деиституционализация на психично болните. И през 2013-та здравното ведомство ще финансира лечението на пациенти с психични заболявания и на болни със специфични инфекциозни болести, в т.ч. активна туберкулоза, ХИВ и СПИН. Едновременно с това са увеличени значително средствата за диспансеризация и стационарно лечение на болните с туберкулоза.

През 2013г-та се въвежда за първи път и субсидиране на дейности по осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на медицинския риск в неонатологичните отделения с най-високо ниво на компетентност.
Ще продължат да се финансират и медицински дейности извън обхвата на дейностите, гарантирани от бюджета на НЗОК, както и за отдих и лечение на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.

Осигуряват се субсидии за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, поддържане на Националния раков регистър, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми.
Пт пресцентъра на здравното министерство денс информираха, че министър Десислава Атанасова е подписала всички 142 договора с лечебните заведения, финансирани чрез Методиката за субсидиране на лечебните заведения през годината.

You may also like...