Гражданска организация ЕДНО: връщане на надвзетото за ток от миналия юли, ако има неоснователни завишения

evn_tablo2 мерки за компенсиране на ощетените абонати поради неправилно отчитане и завишено ценообразуване предложиха от ООС – ЕДНО в писмо до медиите: 1. Ревизиране на ценообразуването – при отчетени неоснователни завишения в ценообразуването да бъдат издадени на всички абонати кредитни известия за надвзетата сума за периода от 01.07.2012г. до момента на коригиране на цената. 2. Ревизиране на количеството фактурирана електроенергия и закупената такава от БЕХ за 2012 год. При разлика, по-голяма от признатия размер загуби при пренос да се издаде кредитно известие на всеки абонат за надписаната електроенергия.

От организацията предлагат и пакет от мерки за излизане от кризисната ситуация:

1. ДКЕВР да бъде независим орган, който ефективно да защитава потребителите на електричество, осъщестсвява дейността си публично, като в съства му се включат и представители на гарждански организации.
2. Да бъдат копирани всички отчетени показания на всички абонати за 2012 год. с цел да не се манипулират или заличават данни при ревизиите.
3. Да се създадат процедури за даване на възможност на граждански организации да осъществяват граждански контрол върху отчитането на електроенергията на ЕРП-та, включващ:
3.1. Запечатване на всички контролни електромери, намиращи се в трафопостовете и отчитането им или подмяната им да става само в присъствието на представител на гражданска организация – отчитане всяка седмица.
3.2. Граждански контрол върху измервателните лаборатории за годност на електромерите.
3.3. След всяко засичане на електромерите на абонатите да се сравняват сумарните показатели с тези на електромера в трафопоста, от който са захранени и при разлика тя да се приспада пропорционално от сметките на абонатите.
3.4. Да има постоянен контрол след всеки период на засичане на количеството фактурирана и количеството закупена от БЕХ елекроенергия.
При разлика, по-голяма от признатите загуби при пренос, следва да се издадат кредитни известия на абонатите в следващия отчетен период.
Предлагаме средства за заплати на допълнително ангажираните в контрола да се осигурят от средствата, постъпили от глоби на ЕРП.
4. Да бъдат задължени ЕРП-та да декларират всички монтирани до момента смарт електромери и да се използват всички техни опции с цел коректно отчитане на електроенергията, загубите и др.
5. Разсекретяване на договорите с трите енергоразпределителни дружества.
6. Да се даде срок, в който ЕРП да монтират в трафопостовете устройства, които компенсират падовете на напрежението (транзисторни компенсиращи вериги и др.), с които да се гарантира постоянно качество на доставяната електроенергия.
7. Да се въведе система на отчитане с последно поколение електромери (смарт), при които отчитането става дистанционно и клиента също може да следи потреблението си.

Компенсациите и мерките са въз основа на посочените от организацията констатации за злоупотреба с монополното положение на трите Енергоразпределителни дружества и картелно споразумение за подялба на пазара въпреки либерализацията на пазара на електроенергия; необосновано висока цена на електроенергията и неяснотата при ценообразуването на разликата между цената на закупуваната от БЕХ енергия и тази за крайния потребител.

Светлозар Николов, председател на УС на ЕДНО поставя и 9 въпрода:
1. Защо ДКЕВР не извършва контрол(ограничение) върху компонентите, които образуват крайната цена на тока на ЧЕЗ, EVN и Eнерго-про?
2. Има ли ограничение на годишните инвестиционни разходи на дружествата при одобряването им от БЕХ(Max % разходи)?
3. По договорите колко процента разходи се признават и как се контролират направените разходи, инвестиции и цени?
4. Предвидените до 1 млн.лв. глоби за неизпълнение на договорите, не са ли символични предвид реализираните печалби от трите дружества?
5. Има ли задължителен отчетен период и може ли той да се фиксира на 28 до 32 дни?
6. Може ли ДКЕВР да задължат ЕРП публично да обявяват информация за това как се образува и какво включва разликата от 10 ст. Между 18 ст. цена за потребител и 8 ст. – продажна цена от БЕХ ?
7. Какви са разходите(количествено и стойностно) на 3 дружества за закупуване на ел.енергия от БЕХ за 2012 г.?
8. Какви са приходите от продадена ел.енергия(количествено и стойностно) на 3 дружества за 2012 г. по пера, както са изброени във фактурите.
9. Защо се фактурират(начисляват) добавки, които са включени в себестойноста на ел.енергията при изкупуването от БЕХ?

По информация на ЕДНО, пред Съда на Европейския съюз има заведено дело срещу България заради непълно прилагане на директиви за вътрешния енергиен пазар, в което Еврокомисията предлага санкция в размер на 8448 евро на ден.

 Гражданска организация ЕДНО

You may also like...