9 хил. пловдивчани в подписка срещу монопола на EVN подкрепят мерки за граждански контрол

evn_jiciНад 9 000 граждани се подписаха само в рамките на седмица в 1 пункт за събиране на подписи и жалби срещу EVN.  Те подкрепиха следния текст:

1. Ние, долуподписаните граждани сме срещу монопола на електроразпределителното дружество EVN и искаме свобода на избора на доставчик на ток.
2. Изразяваме недоволството си от високите цени на тока, завишените сметки, лошото обслужване и злоупотреба с пазарното надмощие, което има EVN.
3. Искаме подписването на обществен договор с EVN и граждански контрол върху дейността му.
4. Искаме законодателна промяна за възможност на потребителите да осъществяват независим контрол върху измервателните уреди. Въз основа на подадените до нас жалби и сигнали на граждани и специалисти от сферата на енергетиката, както и на анализите на настоящата ситуация на енергоразпределението, констатирахме множество нарушения и проблеми, засягащи директно гражданите на Република България. Като гражданска организация сме длъжни да огласим тези проблеми и недоволството на гражданите от настоящото статукво, но освен това сме съпричастни и се чувстваме пряко ангажирани в намиране на решение на проблемите и изход от кризисната ситуация, като в никакъв случай не бива да се допуска виновниците да се потулят безнаказано.
Основни проблеми:
1. Злоупотребата с монополното положение на трите Енергоразпределителни дружества и картелно споразумение за подялба на пазара въпреки либерализацията на пазара на електроенергия. Не са създадени реални условия за конкурентна пазарна среда и е невъзможно крайният клиент да си избере доставчик на електроенергия.
2. Липса на какъвто и да е контрол на отчитането на електроенергията, както и на измервателните уреди(електромери) в независима лаборатория. Множество процедурни нарушения от служители на енергоразпределителните дружества в ущърб на клиента. Имаме данни за фрапиращи случаи на измами от страна на ЕРП.
3. Качеството на доставяната електроенергия е, което води до повишена консумация на електроенергия.
4. Необосновано висока цена на електроенергията, породено от следните фактори:
4.1. признатите разходи от 15% загуби при пренос на енергия надхвърлят реалните такива повече от два пъти;
4.2. начисляват се добавки, които са включени в себестойноста на ел.енергията при изкупуването от БЕХ;
4.3. признават се прекалено много разходи, вкл. и аутсорсване на дейности, което води до фиктивно намаляне на печалбата и неплащане на дивиденти и данъци;
4.4. неяснота при ценообразуването на разликата между цената на закупуваната от БЕХ енергия и тази за крайния потребител.
Бихме искали да поставим следните въпроси:
1. Има ли ограничение на годишните инвестиционни разходи на дружествата при одобряването им от БЕХ(Max % разходи)?
2. По договорите колко процента разходи се признават и как се контролират направените разходи, инвестиции и цени?
3. Предвидените до 1 млн.лв. глоби за неизпълнение на договорите, не са ли смешно малки предвид реализираните печалби?
4. Има ли задължителен отчетен период и може ли той да се фиксира на 28 до 32 дни?
5. Дружествата да дадат информация как се образува(какво включва) разликата от 10 ст.(8 ст. – продажна цена от БЕХ, 18 ст. – цена за потребител).
6. Да се изясни механизмът на контрол(задължения и правомощия), извършван от ДКЕВР.
7. Какви са разходите(количествено и стойностно) на 3 дружества за закупуване на ел.енергия от БЕХ за 2012 г.?
8. Какви са приходите от продадена ел.енергия(количествено и стойностно) на 3 дружества за 2012 г. по пера, както са изброени във фактурите.
9. Защо се фактурират(начисляват) добавки, които са включени в себестойноста на ел.енергията при изкупуването от БЕХ?

Като се вземат в предвид гореописаните проблеми и поставените въпроси, както и абсолютното недоверие на гражданите към монополистите ЕРП-та, предлагаме следния пакет от мерки за излизане от създалата се кризисна ситуация:

1. Спешни антикризисни мерки:
1.1. Да бъдат копирани всички отчетени показания на всички абонати за 2012 год. с цел да не се манипулират или заличават данни при ревизиите.
2.1. Граждански контрол върху отчитането на електроенергията, включващ:
2.1.1. Запечатване на всички контролни електромери, намиращи се в трафопостовете и отчитането им или подмяната им да става само в присъствието на представител на гражданска организация – отчитане всяка седмица.
2.1.2. Граждански контрол върху измервателните лаборатории за годност на електромерите.
2.1.3. След всяко засичане на електромерите на абонатите да се сравняват сумарните показатели с тези на електромера в трафопоста, от който са захранени и при разлика тя да се приспада пропорционално от сметките на абонатите.
2.1.4. Да има постоянен контрол след всеки период на засичане на количеството фактурирана и количеството закупена от БЕХ електроенергия.
При разлика, по-голяма от признатите загуби при пренос, следва да се издадат кредитни известия на абонатите в следващия отчетен период.
2.1.5. Включване на представители на гражданските организации в комисиите по ценообразуването и контрола на дейността на ЕРП.
Предлагаме средства за заплати на допълнително ангажираните в контрола да се осигурят от средствата, постъпили от глоби на ЕРП.
3. Мерки за компенсиране на ощетените абонати (цяла България) поради неправилно отчитане и завишено ценообразуване:
3.1. Ревизиране на ценообразуването – при отчетени неоснователни завишения в ценообразуването да бъдат издадени на всички абонати кредитни известия за надвзетата сума за периода от 01.07.2012г. до момента на коригиране на цената.
3.2. Ревизиране на количеството фактурирана електроенергия и закупената такава от БЕХ за 2012 год. При разлика, по-голяма от признатия размер загуби при пренос то следва да се издаде кредитно известие на всеки абонат за надписаната електроенергия.
4. Други необходими мерки:
4.1. Да се изясни механизмът на контрол(задължения и правомощия), извършван от ДКЕВР, както и по-голяма прозрачност на дейността на комисията.
4.2. Разсекретяване на договорите с трите енергоразпределителни дружества.
4.3. Да се даде срок, в който ЕРП да монтират в трафопостовете устройства, които компенсират падовете на напрежението (транзисторни компенсиращи вериги и др.), с които да се гарантира постоянно качество на доставяната електроенергия.
4.4. Да се въведе система на отчитане с последно поколение електромери (смарт), при които отчитането става дистанционно и клиента също може да следи потреблението си.

“ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА – ЕДНО”

You may also like...