България с 21 нови защитени територии през 2012-та

6tyrkel_v_reka21 нови защитени територии в категорията „защитена местност” са обявени от началото на 2012 годин, сочи равносметката за отминаващата година в областта на управлението на защитените територии в страната, съобщиха от екоминистерството.

Увеличена е площта на 3, вече съществуващи, защитени местности и природни забележителности, с което общата площ на мрежата от защитени териториив страната е увеличена с 1735.2 хектара.

Специалистите определят като емблематична сред новите защитени територии защитената местност „Река Веселина” в землищата на село Миндя и село Къпиново, община Велико Търново. Тя опазва комплекс от влажни зони, местообитание на голям брой животински видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие, както и други ценни природни местообитания, включително крайречни гори. Защитената местност беше обявена по инициатива на Сдружение „За Веселина” в сътрудничество с WWF Дунавско Карпатска Програма – България.

Сред новите защитени територии, обявени през 2012-та, са още „Находище на Жлезист лопен” в землището на село Българска поляна, община Тополовград, „Находище на български сърпец” в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, „Находище на Балканско часовниче” в землището на село Логодаж, община Благоевград, „Каньона” в землището на село Каспичан, община Каспичан – всички, обявени, за да се запзаят национално значими растителни видове.

Друга защитена местност – „Храстево” в землището на град Девин – ще съхранява уникална вековна гора от черен бор, с участие на горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук и др. Тук – по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян – ще се възстанови и най-старата защитена територия у нас.

Защитена местност „Блатото” в землището на село Обел, община Благоевград, пък, е обявена с цел опазване на естествено блато, представляващо рядък и забележителен за района естествен ландшафт, както и местообитание на защитени животински видове, включително блатна костенурка и видове от разред Odonatа (водни кончета).

Съществен брой от защитените местности, обявени през 2012 година, са предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ. Основната му цел е да се спре загубата на видове и да се насърчи опазването на растителното биоразнообразие, Предвижда се да бъде създадена мрежа от “малки защитени територии” за опазване на 47 растителни вида, за които са необходими спешни консервационни действия, като всички те се срещат извън съществуващите защитени зони от Натура 2000. В рамките на проекта са стартирани и предстои да бъдат обявени още над 30 нови защитени територии.

По данни на екоминистерството, към декември 2012-та общият брой на защитените територии в България е 973, с обща площ 583857.4 хектара, което съставлява приблизително 5,3% от територията на страната.

 

 

You may also like...