Създаване на оптимални условия за практикуване на спорт е основна цел на Националната програма за развитие на физическото възпитание до 2016 година

Министерският съвет прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016 година. Тя обхваща четиригодишен период, който съвпада с един олимпийски цикъл, и в нея са конкретизирани целите и задачите на одобрената в края на миналата година Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България.В програмата целите на стратегията са разработени по мерки, дейности, отговорни институции, срокове и индикатори за изпълнението. Акцент е поставен върху осигуряването на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички и за развитие на социалния туризъм, развитието на ученическия, студентския и спорта за хора с увреждания, утвърждаването на спорта за високи постижения като средство за повишаване престижа на нашата нация. Обърнато е съществено внимание на налагането на детско-юношеския спорт като свързващо звено между спорта за всички и елитния спорт.
Други акценти в програмата са модернизацията на спортната инфраструктура, контролът и управлението на спортната подготовка и нейното научно и медицинско осигуряване, финансирането на спортната политика и създаването на условия за развитие на публично-частно партньорство в областта на спорта.
Проектът на програма беше публикуван за публично обсъждане в интернет страницата на МФВС и портала за обществени консултации www.strategy.bg.

You may also like...