Важно за бизнеса – ограничават забавянето на плащания по търговски сделки със законови промени

В Търговския закон да бъде въведен 30-дневен срок за извършване на плащането – това предлага правителството, за да помогне в противодействието на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение. Този срок, според предложението, ще тече от деня на получаване на фактурата или стоката/услугата, освен ако страните не са договорили друго. За органите на държавната власт, дипломатическите и консулските ни представителства и публичноправните организации не се допуска договорената отсрочка на плащането да надхвърля 60 дни. По-строгите правила за тях са поради факта, че източниците им на приходи са по-сигурни, предвидими и непрекъснати.

Максимален двумесечен срок за извършване на плащанията по сделки се въвежда и за лечебните заведения Във връзка с необходимостта от справедливо обезщетение за разноските по събиране на вземането вследствие на забавено плащане, се предвижда, че наред с възможността да търси разноски и обезщетение съобразно общите правила, кредиторът има право на фиксирана сума в размер от 80 лв., чиято цел е да му спести доказването на административните и вътрешните разноски, свързани със събиране на вземането.
Предложените промени в Търговския закон се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Забавянето, особено в период на криза, оказва отрицателен ефект върху ликвидните активи и усложнява финансовото управление на предприятията. То се отразява на конкурентоспособността на дружествата, особено на малките и средните предприятия, и може да стане причина за фалити дори на жизнеспособни предприятия.

Може да харесате още...